مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک

بسمه تعالی کارن پویا نوآور 1, آب اکسیژنه مرک آلمان 2,5 لیتری 108597 2, آب کروماتوگرافی 2,5 لیتری 115333 مرک آلمان 3, آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4, آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5, آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6, آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7, آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8, آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 9, آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 10, آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 11, آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 12, آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 13, آمونیاک 25% مرک آلمان2 5 لیتری105422 14, آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 15, آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 16, دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 17, آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 18, آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 19, آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 20, آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 21, آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 22, آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 23, آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 24, آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 25, آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 26, آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 27, آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 28, دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 29, آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 30, آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 31, آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 32, آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 33, آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 34, آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 35, آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 36, آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 37, آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 38, آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 39, اتانول مرک آلمان 2,5 لیتری 100986 40, اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 41, اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 42, اتیل استات مرک آلمان2 5 لیتری100864 43, اتیلن گلیکول مرک آلمان2 5 لیتری100949 44,تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 45, اتیل متیل کتون مرک آلمان2

جهت راه اندازی کمپین تبلیغاتی با شماره ۰۹۱۹۲۳۸۷۴۰۴ تماس بگیرید.
لوازم تجهیزات پزشکی

مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک

نام آگهی دهنده : کارن پویا نوآور

قیمت : ۰

تاریخ ثبت : ۱۳۹۴/۰۱/۲۲‬

تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰‬

تماس با ما :
مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک مواد آزمایشگاهی شیمیایی و صنعتی مرک
بسمه تعالی کارن پویا نوآور 1, آب اکسیژنه مرک آلمان 2,5 لیتری 108597 2, آب کروماتوگرافی 2,5 لیتری 115333 مرک آلمان 3, آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4, آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5, آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6, آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 7, آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 8, آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 9, آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 10, آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 11, آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 12, آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 13, آمونیاک 25% مرک آلمان2 5 لیتری105422 14, آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 15, آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 16, دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 17, آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 18, آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 19, آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 20, آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 21, آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 22, آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 23, آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 24, آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 25, آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 26, آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 27, آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 28, دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 29, آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 30, آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 31, آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 32, آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 33, آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 34, آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 35, آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 36, آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 37, آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 38, آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 39, اتانول مرک آلمان 2,5 لیتری 100986 40, اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 41, اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 42, اتیل استات مرک آلمان2 5 لیتری100864 43, اتیلن گلیکول مرک آلمان2 5 لیتری100949 44,تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 45, اتیل متیل کتون مرک آلمان2


کارن پویا نوآور ۱. آب اکسیژنه مرک آلمان ۲/۵ لیتری ۱۰۸۵۹۷ ۲. آب کروماتوگرافی ۲.۵ لیتری ۱۱۵۳۳۳ مرک آلمان ۳. آب دوتره (دوتریوم اکساید) ۱۰۰ میلی لیتری ۱۰۳۴۲۸ مرک آلمان ۴. آگاروز ۲۵ گرمی ۱۱۶۸۰۱ مرک آلمان ۵. آگار ۱ کیلویی ۱۰۱۶۱۵ مرک آلمان ۶. آلفا نفتول مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۲۸۹ ۷. آلفا نفتیل امین مرک آلمان۱۰۰ گرمی۸۲۲۲۹۱ ۸. آلومینیوم ۱۰۱۵۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۹. آلومینیوم بوتیلات ۸۲۰۰۵۴ مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰. آلومینیوم سولفات ۶ آبه مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۱۰۲ ۱۱. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان۱ کیلویی ۱۰۱۰۸۶ ۱۲. آلومینیوم هیدرواکساید ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۳. آمونیاک ۲۵% مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۵۴۲۲ ۱۴. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۰۴۲ ۱۵. آمونیوم استات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۱۱۵ ۱۶. دی آمونیوم اگزالات ۱ کیلویی ۱۰۱۱۹۰ مرک آلمان ۱۷. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۷۹۱ ۱۸. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۳۷۷۶ ۱۹. آمونیوم سولفات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۲۱۶ ۲۰. آمونیوم کربنات ۱۰۱۱۳۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۲۱. آمونیوم فلوراید ۱۰۱۱۶۴ مرک آلمان ۱ کیلویی ۲۲. آمونیوم بی کربنات ۱۰۱۱۳۱ ۵ کیلویی مرک آلمان ۲۳. آمونیوم کلراید مرک آلمان۱ کیلویی ۱۰۰۹۲۴ ۲۴. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان۱۰۰ گرمی ۱۰۱۲۲۶ ۲۵. آمونیوم سریم نیترات ۱۰۲۲۷۶ بسته ۱۰۰گرمی مرک آلمان ۲۶. آمونیوم نیترات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۱۱۸۸ ۲۷. آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۱۸۱ ۲۸. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۱۲۰۶ ۲۹. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان۵۰۰ گرمی ۱۰۱۱۲۴ ۳۰. آمینو آنتی پیرین ۱۰ گرمی ۱۰۷۲۹۳ مرک آلمان ۳۱. آمینو نفتول سولفونیک اسید ۸۲۱۹۴۹ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۳۲. آلیزارین رد مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۲۷۹ ۳۳. آنیلین مرک آلمان۱ لیتری۸۲۲۲۵۶ ۳۴. آیرون (پودر آهن ) ۱۰۳۸۱۵ بسته یک کیلویی مرک المان ۳۵. آیرون II کلرید ۴ آبه مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۸۶۰ ۳۶. آیرون II سولفات ۷ آبه مرک آلمان۱کیلویی۱۰۳۹۶۵ ۳۷. آیرون (آهن ) III سولفات ۵۰۰ گرمی آزمایشگاهی ساخت چین ۳۸. آیرون III نیترات مرک آلمان۱ کیلویی۱۰۳۸۸۳ ۳۹. اتانول مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۰۹۸۶ ۴۰. اتیل آکریلات ۸۰۰۸۳۶ مرک آلمان بسته ۱ لیتری ۴۱. اتیل آنیلین ۸۰۰۹۳۶ بسته ۱۰۰ میلی لیتری مرک آلمان ۴۲. اتیل استات مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۰۸۶۴ ۴۳. اتیلن گلیکول مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۰۹۴۹ ۴۴.تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۰۸۷۴ ۴۵. اتیل متیل کتون مرک آلمان۲،۵ لیتری۱۰۶۰۱۴ ۴۶. استارچ (نشاسته) مرک آلمان۱ کیلویی ۱۱۱۶۸۵ ۴۷. استیل استون مرک آلمان۱ لیتری ۸۰۰۰۲۳ ۴۸. استوفنون مرک آلمان ۱ لیتری۸۰۰۰۲۸ ۴۹. استون مرک آلمان مرک آلمان۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۱۳ ۵۰. استون مرک آلمان مرک آلمان۲،۵ لیتری ۱۰۰۰۱۴ ۵۲. استرانسیوم کربنات ۵۰۰ گرمی مرک المان ۵۳. اسپکتروملت A۱۴ کمک ذوب ساخت مرک آلمان ۱۱۱۷۲۴ بسته ۱ کیلویی ۵۴. اسپکتروملت A۱۰ کمک ذوب ساخت مرک آلمان ۱۱۰۷۸۳ بسته ۱ کیلویی ۵۵. اسکوالان مرک آلمان ۸۱۴۶۰۵ بسته ۱۰۰ میلی لیتری ۵۶. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۰۰۵۶ ۵۷. اسید اولئیک مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۰۴۷۱ ۵۸. اسید اسپارتیک مرک آلمان ۱۰۰گرمی۱۰۰۱۲۶ ۵۹. اسید اگزالیک ۲آبه مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۴۹۲ ۶۰. اسید اوریک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۰۸۱۷ ۶۱. اسید پریودیک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۸ ۶۲. اسید باربیتوریک مرک آلمان ۸۰۰۱۳۳ بسته ۱۰۰ گرمی ۶۳. اسید بنزوئیک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۱۳۶ ۶۴. اسید بوریک مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۱۶۵ ۶۵. اسید تارتاریک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۸۰۲ ۶۶. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان ۱ لیتری ۸۲۲۳۳۶ ۶۷. اسید پیکریک هلندی ۵۰۰ گرمی ۶۸. اسید سولفوریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۷۳۱ ۶۹. اسید سالسیلیک ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۱۸۷۳۱ ۷۰. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۰۰۶۹۱ ۷۱. اسید سولفانیلیک ۱۰۰۶۸۶ مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۷۲. اسید سولفانیلیک ۸۲۲۳۳۸ مرک آلمان ۱ کیلویی ۷۳. اسید سالیسیلیک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۶۳۱ ۷۴. اسید سیتریک مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۰۲۴۴ ۷۵. اسید فسفریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۵۶۳ ۷۶. اسید فلوریدریک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۳۷ ۷۷. اسید فورمیک مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۲۶۴ ۷۸. اسید فتالیک ۱ کیلویی فلوکا سویس ۷۹. اسید فیتیک ۲۵ گرمی زیگما آمریکا ۸۰. اسید گلوتامیک ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۰۲۹۱ ۸۱. اسید گلی اگزالات ۲۵ گرمی مرک آلمان ۸۲. اسید لاکتیک مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۶۶ ۸۳. اسیدهیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۳۱۴ ۸۴. اسید پرکلریک ۷۰% مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۰۵۱۹ ۸۵. اسید نیتریک ۶۵% مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۴۵۶ ۸۶. اسید نیتریک ۱۰۰% دود زا مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۰۴۵۰ ۸۷. اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر ۸۰۰۱۸۱ بسته ۱ لیتری ۸۸. اسید متا فسفریک مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۰۵۴۶ ۸۹. اسید مالئیک ۱ کیلویی مرک المان ۸۰۰۳۸۰ ۷۴۰.۰۰۰ریال ۹۰. اسید مولیبدیک ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۰۴۰۰ ۹۱. اسمیک اسید محلول ۲% بسته ۵ میلی لیتری ۱۰۹۲۶۶ مرک آلمان ۹۲. اسمیوم تترا اکساید ۱ گرمی ساخت BDH انگلستان ۹۳. استایرن مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۷۶۷۹ ۹۴. استامید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۳۴۳ ۹۵. اریوکروم بلک تی مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۱۰۳۱۷۰ ۹۶. اکسیداز مرک آلمان ۱۰ گرمی ۹۷. اکسید مس مرک آلمان۵۰۰ گرمی۱۰۲۷۶۱ ۹۸. اگزامید ۱۰۰ گرمی ۸۲۰۹۳۶ مرک آلمان ۹۹. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۲۸۳۹ ۱۰۰. ال پرولین مرک آلمان ۱۰ گرمی ۱۰۷۴۳۴ ۱۰۱. ال آلانین ۲۵ گرمی سیگما آمریکا ۱۰۲. ال آرژنین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۵۴۲ ۱۰۳. ال آرابینوز ۲۵ گرمی مرک المان ۱۰۴. ال آسپارژین مونو هیدرات ۱۰۱۵۶۶ ساخت مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵. اریکروم بلک تی مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۵۹۱۳۳ ۱۰۶. اریکروم بلو اس ای ۱۰۳۳۴۰ مرک آلمان بسته ۵ گرمی ۱۰۷. ارسنیک اکساید ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۸. اکریل آمید مرک آلمان ۱کیلویی ۸۰۰۸۳۰ ۱۰۹. ان آمیل الکل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۸۰۷۵۰۰ ۱۱۰. انتلان مرک آلمان۵۰۰ میلی ۱۱۱. ان پنتان مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۷۱۷۶ ۱۱۲. ان هپتان مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۴۳۶۵ ۱۱۳. ان نفتیل آمین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی۸۲۲۲۹۱ ۱۱۴. ان هگزان مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۴۳۶۸ ۱۱۵. آنتراسین مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۸۲۰۱۰۹ ۱۱۶. اوره مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۱۸۷۱۰ ۱۱۷. اورنج جی مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۲۵ ۱۱۸. اورتو فنانترولین ۱۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۷۲۲۵ ۱۱۹. ائوزین بلو مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۱۵۹۳۴ ۱۲۰. ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۶۱۴۶ ۱۲۱. ایزو آمیل الکل مرک آلمان ۲،۵ لیتری۸۲۲۲۵۵ ۱۲۲. ایزو بوتانل مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۰۹۸۵ ۱۲۳. ایزو پروپیل مریستات ۱ لیتری مرک آلمان ۸۲۲۱۰۲ ۱۲۴. ایزو پنتیل الکل ۱ لیتری مرک آلمان ۱۲۵. ایندول مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۱ ۱۲۶. ایندول استیک اسید مرک آلمان ۱۰ گرمی ۱۰۰۳۵۳ ۱۲۷. ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان ۵ گرمی۱۰۰۳۵۴ ۱۲۸. ایندیوم ۱۰۰ گرمی ۱۱۲۱۹۶مرک آلمان ۱۲۹. ایندیم کلراید ۱۰ گرمی آلفا آمریکا ۱۳۰. ایریدیوم کلراید ۵۰ گرمی مرک المان ۱۳۱. اورسینول ۵ گرمی مرک آلمان ۱۳۲. اورتو تولوئیدین ۲.۵ لیتری آرت ۸۰۸۳۱۲ مرک آلمان ۱۳۳. باریم کلراید ۲ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۷۱۷ ۱۳۴. باریم پراکساید ۱ کیلویی ۱۰۱۷۴۰ مرک آلمان ۱۳۵. باریم استات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۷۰۴ ۱۳۶. باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید ۱۰۰۲۵۵ مرک آلمان ۵گرمی ۱۳۷. باریم سولفات مرک آلمان ۵ کیلویی۱۰۱۷۵۰ ۱۳۸. بافر PH۱ مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۹۴۳۲ ۱۳۹. بافر PH۱۰ مرک آلمان۱ لیتری ۱۰۹۴۰۹ ۱۴۰. برم مرک آلمان ۲۵۰ میلی لیتری۸۲۰۱۷۱ ۱۴۱. برومو تیمول بلو مرک آلمان ۲۵ گرمی۱۰۳۰۲۶ ۱۴۲. بروسین سولفات مرک المان ۲۵گرمی ۱۴۳. برموفنل بلو مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۸۱۲۲ ۱۴۴. برموکروزول گرین مرک آلمان ۲۵ گرمی۱۰۸۱۲۱ ۱۴۵. برومو کروزول رد ۵ گرمی مرک آلمان ۱۴۶. بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان۲۵۰ گرمی۸۰۱۶۴۱ ۱۴۷. بنزو سولفونیل کلراید ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۱۴۸. بنزیل الکل ۲.۵ لیتری مرک آلمان ۱۴۹. برومید پتاسیم مرک آلمان ۱ کیلویی۱۰۴۹۰۰ ۱۵۰. برومو بنزن ۲۵۰ میلی لیتری مرک المان ۱۵۱. دی برومو بنزن ۵ میلی لیتری ۸۴۱۷۳۸ مرک آلمان ۱۵۲. ۱بوتانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۹۸۸ ۱۵۳. ۲ بوتانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۹۶۳۰ ۱۵۴. بوتیل استات مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۱۹۷۴ ۱۵۵. بوتیل الکل ۲.۵ لیتری مرک آلمان ۱۵۶. بورسین مرک آلمان ۵۰گرمی ۱۵۷. بنزآلدئید مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۸۰۱۷۵۶ ۱۵۸. بنزن مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۱۷۸۲ ۱۵۹. بنزوفنون مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۱۸۰۱ ۱۶۰. بنزیل کلراید ۱ لیتری مرک آلمان ۸۰۱۸۰۹ ۱۶۱. بتا نفتول مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۲۲۲۹۰ ۱۶۲. بی فنیل امید مرک آلمان ۱ کیلویی۸۲۰۵۲۸ ۱۶۳. بیس آکریل آمید ۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۶۴. تترا اتیل اورتو سلیکات ۲۵۰ میلی لیتری آلمان ۸۰۰۶۵۸ ۱۶۵. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان۱۰۰ گرمی ۸۱۸۸۵۸ ۱۶۶. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۱۸۳۱۲ ۱۶۷. تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید ۵۰۰ میلی لیتری ۱۰۹۱۶۲ مرک آلمان ۱۶۸. تتراکلرید کربن مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۶۹. تترا متیل بنزیدین مرک آلمان ۱ لیتری۱۰۸۶۲۲ ۱۷۰. تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته ۱۰۰ گرمی ۱۷۱. تترا هیدروفوران مرک آلمان ۲،۵ لیتری۱۰۸۱۱۴ ۱۷۲. ترایتون X۱۰۰ مرک آلمان ۱ لیتری۱۰۸۶۰۳ ۱۷۳. تریس مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۱۰۸۲۱۹ ۱۷۴. تری کلرو استیک اسید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۸۱۰ ۱۷۵. تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان ۱۰ گرمی ۱۰۸۳۸۰ ۱۷۶. تری اتانول آمین ۲.۵ لیتری با خلوص ۹۹.۹% مرک المان ۱۷۷. تری اتیل آمین ۱ لیتری مرک آلمان ۱۷۸. تریپان بلو ۵ گرمی زیگما آمریکا ۱۷۹. تریپسین ۱ کیلویی ۱۰۸۳۶۷ مرک آلمان ۱۸۰. تلوریت پتاسیم ۲۵ گرمی ۱۰۵۱۶۴ ۱۸۱. تولوئن مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۸۳۲۳ ۱۸۲. تویین ۲۰ مرک آلمان ۱ لیتری ۸۱۷۰۷۲ ۱۸۳. تویین ۸۰ مرک آلمان ۱ لیتری ۸۲۲۱۸۷ ۱۸۴. تیامین ۲۵۰ گرمی آزمایشگاهی مرک المان ۱۸۵. تیتانیوم پودر ۲۵۰ گرمی ۱۱۲۳۷۳ مرک آلمان ۱۸۶. تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان ا کیلویی ۱۸۷. تیتانیوم ایزو پروپواکساید ۲۵۰ میلی لیتری زیگما آمریکا ۱۸۸. تیتانیوم تترا کلراید ۱ لیتری مرک آلمان ۱۸۹. تیترازول بافر ۴ مرک آلمان آمپول ۱۰۹۸۸۴ ۱۹۰. تیترازول بافر ۷ مرک آلمان آمپول ۱۰۹۸۸۷ ۱۹۱. تیترازول سود ۱ نرمال مرک آلمان آمپول۱۰۹۹۵۶ ۱۹۲. تیترازول سود ۱،۰نرمال مرک آلمان آمپول۱۰۹۹۵۹ ۱۹۳. تیترازول سریم سولفات ۰.۱ نرمال مرک آلمان ۱ لیتری ۱۹۴. تیترازول کلرئیدریک ۱ نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۷۰ ۱۹۵. تیترازول کلرئیدریک ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۷۳ ۱۹۶. تیترازول نیترات نقره ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۹۰ ۱۹۷. تیترازول ید ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول۱۰۹۹۱۰ ۱۹۸. تیترازول EDTA ۰.۱ نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۹۲ ۱۹۹. تترازول تیو سولفات سدیم ۰.۱ نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۵۰ ۲۰۰. تترازول تیو سیانات آمونیوم ۱/۰ نرمال مرک آلمان آمپولی ۲۰۱. تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۱،. نرمال مرک آلمان آمپول ۱۰۹۹۳۵ ۲۰۲. تترازول بی کرومات پتاسیم ۰.۱ نرمال مرک آلمان ۲۰۳. تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان ۱۰۱۵۸۲ بسته ۱ گرمی ۲۰۴. تترا بوتیل تیتانات ۲۵۰ میلی لیتری مرک المان ۲۰۵. تمد ۲۵۰ میلی لیتری مرک آلمان ۲۰۶. تنگستن ۱۰۰ گرمی ۱۱۲۴۰۶ مرک آلمان ۲۰۷. تیو سیانات امونیوم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۲۱۲ ۲۰۸. تیو باربیتوریک اسید ۱۰۸۱۸۰ بسته ۲۵ گرمی مرک آلمان ۲۰۹. تیمول بلو ۲۵ گرمی مرک آلمان ۲۱۰. تیو استامید ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۲۱۱. تیوسیانات جیوه مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۴۴۸۴ ۲۱۲. تیومرسال مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۱۷۰۴۳ ۲۱۳. تیونیل کلراید ۱ لیتری مرک المان ۲۱۴. پارا تولوئیدین ۸۰۸۳۱۵ بسته ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۲۱۵. پارافین مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۷۱۶۰ ۲۱۶. پارانیتروآنیلین مرک آلمان ۲۵۰گرمی ۸۲۲۲۹۲ ۲۱۷. پالادیوم کلراید ۸۰۷۱۱۰ مرک آلمان ۱ گرمی ۲۱۸. پالادیوم نیترات ۱ گرمی ۸۱۴۵۷۳ مرک آلمان ۲۱۹. پیریدین مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۷۴۶۲ مرک المان ۲۲۰. پیرازین ۱۰۰ گرمی ۸۰۷۰۶۴ مرک آلمان ۲۲۱. پنتا اکسید فسفر مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۰۵۴۰ ۲۲۲. پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۳۳ ۲۲۳. پترولیوم بنزن مرک آلمان ۵ لیتری ۱۰۰۹۰۹ ۲۲۴. ۱ پروپانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۹۹۶ ۲۲۵. ۲ پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۰۹۹۵ ۲۲۶. پپتون ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۲۲۷. پتاسیم دی کرومات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۸۶۲ ۲۲۸. پتاسیم کرومات مرک آلمان ۱۰۴۹۵۲ ۲۵۰گرمی ۲۲۹. پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۱۰۸۰۹۲ ۲۳۰. پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا ۱ کیلویی ۲۳۱. پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۰۸۲ ۲۳۲. پتاسیم پریدات ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۲۳۳. پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۱۲۵ ۲۳۴. پتاسیم سیترات مرک آلمان ۵ کیلویی ۱۰۴۹۵۶ ۲۳۵. پتاسیم پرسولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۹۰ ۲۳۶. پتاسیم کلراید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۹۳۶ ۲۳۷. پتاسیم کلراید محلول ۳ مولار مرک آلمان ۱۰۴۸۱۷ ۲۵۰ میلی لیتر ۲۳۸. پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۱۰۴۹۸۲ ۲۳۹. دی پتاسیم هیدروژن فسفات ۳آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۹۹ ۲۴۰. پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۰۷۲ ۲۴۱. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۴۸۷۳ ۲۴۲. پتاسیم کربنات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۴۹۲۴ ۲۴۳. پتاسیم سولفات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۵۱۵۱ ۲۴۴. پتاسیم سیانید مرک آلمان ۱۰۴۹۶۷ بسته ۲۵۰ گرمی ۲۴۵. پتاسیم نیترات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۵۰۶۱ ۲۴۶. پتاسیم نیتریت ۲۵۰گرمی مرک آلمان ۱۰۵۰۶۷ ۲۴۷. پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۹۷۱ ۲۴۸. پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۸۷۴ ۲۴۹. پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۸۵۲ ۲۵۰. پتاسیم هیدروژن دی یدات ۱۰۴۸۶۷ ۵۰ گرمی مرک آلمان ۲۵۱. پتاسیم یدات مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۱۰۵۰۵۰ ۲۵۲. پتاسیم یدید مرک آلمان ۲۵۰گرمی۱۰۵۰۴۳ ۲۵۳. پروتئیناز K ۱۰۰ میلی گرمی مرک المان ۲۵۴. پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ مرک المان ۱ کیلویی ۸۰۷۴۹۱ ۲۵۵. پروپیلن گلیکول مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۷۴۷۸ ۲۵۶. پروپیلن اکساید ۱ لیتری مرک آلمان ۸۰۷۰۲۷ ۲۵۷. پودر مس مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۰۳ ۲۵۸. جیوه نیترات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۴۳۷ ۲۵۹. دی اتیل اتر مرک آلمان ۵ لیتری ۱۰۰۹۲۶ ۲۶۰. دی اتیل امین مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۳۰۱۰ ۲۶۱. دی اتانل امین مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۳۱۱۶ ۲۶۲. دی استیل منوکسیم مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۹۱۸ ۲۶۳. ۱و۴ دی اکسان مرک آلمان ۱ لیتری ۱۰۳۱۱۵ ۲۶۴. دی اکسید سلنیوم مرک آلمان ۵۰ گرمی ۸۰۰۶۵۳ ۲۶۵. دی کرومات امونیوم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۱۴۹ ۲۶۶. دی کلرومتان مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۵۰ ۲۶۷. دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا ۱ گرمی ۱۱۲۱۳۰ ۲۶۸. دی متیل اگزالات ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۱۱۵ مرک آلمان ۲۶۹. دی متیل سولفواکساید مرک آلمان ۱ لیتری ۱۱۶۷۴۳ ۲۷۰. دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان ۱۰۰ میلی لیتری ۲۷۱. دی متیل فرمامید مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۳۰۵۳ ۲۷۲. دی متیل هیدرازین ۱۰۰ میلی لیتری ۸۱۰۴۰۸ مرک آلمان ۲۷۳. دی تیو تریتول ۱۱۱۴۷۴ بسته ۱ گرمی مرک آلمان ۲۷۴. دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان ۱۰۰ گرم ۱۰۳۰۶۲ ۲۷۵. دی نیترو فنیل هیدرازین ۲۵ گرمی مرک آلمان ۲۷۶. دی سولفین بلو مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۱۲۱۴۴ ۲۷۷. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۵ کیلویی ۱۰۶۵۷۳ ۲۷۸. دی سیکلو سرین بسته ۱۰۰ میلی گرمی سیگما آمریکا ۲۷۹. دی فنیل آمین ۸۲۰۵۲۸ ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۲۸۰. رایت مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۹۲۷۸ ۲۸۱. روغن صدر مرک آلمان ۵۰۰ میلی ۱۰۶۹۶۵ ۲۸۲. روغن امرسیون مرک آلمان۱۰۰ میلی ۲۸۳. روغن سیلیکون مرک آلمان ۱۰۰ میلی ۱۰۹۷۶۲ ۲۸۴. روی سولفات مرک آلمان۱ کیلو ۱۰۸۸۸۳ ۲۸۵. روی ۱۰۸۷۸۹ مرک آلمان ۱ کیلویی ۲۸۶. روی نیترات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۰۸۸۳۳ ۲۸۷. روی یدید ۱۰۸۸۲۸ مرک آلمان بسته ۲۵ گرمی ۲۸۸. رزورسینول مرک آلمان ۱۰۰ گرم ۱۰۷۵۹۳ ۲۸۹. زایلن سیانول مرک آلمان ۵ گرمی ۱۱۰۵۹۰ ۲۹۰. زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا ۲۵۰ گرمی ۲۹۱. ژلاتین مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۰۷۸ ۲۹۲. ساکاروز مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۷۶۸۷ ۲۹۳. سافرانین مرک آلمان ۲۵ گرمی ۲۹۴. ستاولن مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۲۹۵. ستیل الکل مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۱۸۷۰۴ ۲۹۶. سدیم ازاید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۶۸۸ ۲۹۷. سدیم استات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۲۶۷ ۲۹۸. سدیم ارسنیت مرک آلمان ۱ لیتر ۱۰۶۲۷۷ ۲۹۹. سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۸۰۸۷ ۳۰۰. سدیم برماید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۶۰ ۳۰۱. سدیم بوروهیدرید مرک آلمان ۱۰۰ گرم ۸۱۸۸۲۳ ۳۰۲. سدیم بی کربنات مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۶۳۲۳ ۳۰۳. سدیم سولفید اکروس آمریکا ۱ کیلویی ۳۰۴. سدیم بنزوات مرک آلمان ۲۵ کیلویی ۱۰۶۲۹۰ ۳۰۵. سدیم دی کرومات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۳۶ ۳۰۶. سدیم پرسولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۶۰۹ ۳۰۷. سدیم پیرو فسفات ۵۰۰گرمی ۱۰۶۵۹۱ مرک آلمان ۳۰۸. سدیم تترابورات ۱۰ ابه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۰۳ ۳۰۹. سدیم پراکسید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۵۶۳ ۳۱۰. سدیم تیو سولفات مرک آلمان ۲،۵ کیلویی ۱۰۶۵۱۲ ۳۱۱. سیلیکاژل مرک آلمان TLC۱ بسته ۱۰۵۵۵۳ ۳۱۲. سیلیکاژل مرک آلمان TLC۱ بسته ۱۰۵۵۵۴ ۳۱۳. سیلیسیوم ۵۰ گرمی مرک المان ۳۱۴. سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۴۵ ۳۱۵. سدیم دی تیونیت ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۳۱۶. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۷۴ ۳۱۷. سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۱۷۰۳۴ ۳۱۸. سدیم دودسیل بنزن سولفونات ۱ کیلویی ساخت هند ۳۱۹. سدیم سولفات ۱۰ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۸۲۲۲۸۶ ۳۲۰. سدیم سولفیت مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۶۵۲ ۳۲۱. سدیم لاکتات ۵۰% ۲.۵لیتری مرک آلمان ۱۰۶۵۲۲ ۳۲۲. دی سدیم ساکسینات ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۸۲۰۱۵۱ ۳۲۳. تری سدیم سیترات ۲ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۴۸ ۳۲۴. تری سدیم فسفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۷۷ ۳۲۵. دی سدیم اگزالات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۵۷ ۳۲۶. سدیم فلوراید ۵۰۰ گرمی هندی ۵۸۸.۰۰۰ریال ۳۲۷. سدیم کربنات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۳۹۸ ۳۲۸. سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۰۴ ۳۲۹. سدیم متا پریدات مرک آلمان ۵۰ گرمی ۱۰۶۵۹۷ ۳۳۰. سدیم مولیبدات ۲ آبه مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۲۴ ۳۳۱. سدیم نیترات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۳۵ ۳۳۲. سدیم نیتریت مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۵۴۴ ۳۳۳. سدیم هیدروکسید (سود) ۱ کیلویی مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۸۲ ۳۳۴. سرب استات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۷۳۷۲ ۳۳۵. سرب (لید) فویل با قطر ۰.۲۵ میلی متر ۱۰۷۳۶۵ مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۳۳۶. سدیم یدید مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۵۲۳ ۳۳۷. سرب نیترات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۷۳۹۷ ۳۳۸. سرب اکساید ۱۰۵۶۵۸ بسته ۵ کیلویی ۳۳۹. سریم فلوراید ۱۰۰ گرمی سروا آمریکا ۳۴۰. سزیم کربنات ۲۵ گرمی سروا آمریکا ۳۴۱. سولفولان مرک آلمان۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۷۹۹۳ ۳۴۲. سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۵۱۰ ۳۴۳. سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان ۱۰۰ گرمی ۳۴۴. سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۵۳۴ ۳۴۵. سیلور نیترات (نیترات نقره) ۵۰گرمی ساخت آکروس آمریکا ۳۴۶. سیکلو هگزانون مرک آلمان ۲.۵ لیتری ۱۰۲۸۸۸ ۳۴۷. سیکلو هگزامید ۵ گرمی زیگما آمریکا ۳۴۸. سیلیکاژل مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۹۲۵ ۳۴۹. سیلیسیم کربیدن۵۰۰ گرمی ۳۵۰. سودان بلک بی ۲۵ گرمی مرک المان ۳۵۱. فنل ۱ کیلویی مرک آلمان ۳۵۲. فایکول ۵ گرمی زیگما آمریکا ۳۵۳. فرمالین مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۴۰۰۲ ۳۵۴. فرمامید ۱ لیتری ۱۰۴۰۰۸ مرک آلمان ۳۵۵. فروکتوز ۱ کیلویی مرک آلمان ۳۵۶. فروسن ۵۰ گرمی مرک آلمان ۸۰۳۹۷۸ ۳۵۷. فلوکسین B مرک آلمان ۱۰ گرمی ۳۵۸. ۱و۱۰ فنانترولین مرک آلمان ۲۵ گرمی ۸۴۱۴۹۱ ۳۵۹. اورتو فنانترولین کلراید ۱۰۷۲۲۳ ۱۰ گرمی مرک آلمان ۳۶۰. فنل مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۰۲۰۶ ۳۶۱. فنل فتالین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۷۲۳۳ ۳۶۲. فنیل آنالین مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۷۲۵۶ ۳۶۳. فنیل هیدرازین هیدروکلراید ۱۰۰ گرمی مرک المان ۳۶۴. فوشین بازیک مرک آلمان ۲۵گرمی ۱۱۵۹۳۷ ۳۶۵. فوشین اسیدی مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۵۲۳۱ ۳۶۶. فورفورال مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۴۰۱۲ ۳۶۷. قلع پودر ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۳۶۸. کادمیوم سولفات مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۰۲۷ ۳۶۹. کادمیوم استات ۲ ابه مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۱۰۲۰۰۲ ۳۷۰. کادمیوم نیترات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۳۷۱. کارل فیشر مرک آلمان ۱ لیتری ۱۸۸۰۰۵ ۳۷۲. کاربازول ۲۵۰ گرمی ۸۲۰۲۵۵ مرک آلمان ۳۷۳. کبالت II نیترات ۶ آبه مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۵۳۶ ۳۷۴. کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۳۷۵. کلسیم استات مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۲۰۵۲ ۳۷۶. کلسیم هیدروژن فسفات ۱۰۲۲۰۳ مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۳۷۷. کلسیم هیدرواکساید ۱۰۲۰۴۷ مرک آلمان ۵۰۰ گرمی ۳۷۸. کلسیم اکساید ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۳۷۹. کلسیم فلوراید ۲۵۰ گرمی مرک المان ۳۸۰. کلرامین T سه آبه ۲۵۰ گرمی ۸۱۸۷۰۵ مرک آلمان ۳۸۱. کلروفرم مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۲۴۴۵ ۳۸۲. کلروفرم دوتره مرک آلمان ۲۵ میلی لیتری ۳۸۳. کلسترول مرک آلمان ۱۰۰گرمی ۱۰۳۶۷۲ ۳۸۴. کینولین مرک آلمان ۱ لیتری ۳۸۵. کلرید فریک ۶ ابه مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۳۹۴۳ ۳۸۶. کلرو بنزن مرک آلمان ۱ لیتری ۳۸۷. ۲- کلرو بنزوئیل کلراید بسته ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۲۶۱۸ مرک آلمان ۳۸۸. کلرید استرانسیوم ۶ آبه مرک آلمان۲۵۰ گرمی ۱۰۷۸۶۵ ۳۸۹. کلرید آلومینیوم ۱ کیلویی مرک آلمان ۳۹۰. کلرید اهنIII ۶ آبه مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۳۹۴۳ ۳۹۱. کلرید باریم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۱۷۱۷ ۳۹۲. کلرید روی مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۸۸۱۵ ۳۹۳. کلرید زیرکونیوم مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۸۰۸۹۱۳ ۳۹۴. کلرید سدیم مرک آلمان ۵ کیلویی ۱۰۶۴۰۰ ۳۹۵. کلرید سدیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۴۰۴ ۳۹۶. کلرید سرب مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۸۰۷۳۸۳ ۳۹۷. کلرید مس II مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۷۳۸ ۳۹۸. کلرید طلا مرک آلمان ۱ گرمی ۳۹۹. کلرید کلسیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۳۸۲ ۴۰۰. کلرید لیتیوم مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۶۷۹ ۴۰۱. کلرید کروم IIIمرک آلمان ۱کیلویی ۱۰۲۴۸۷ ۴۰۲. کلرید کبالت II ۱۰۲۵۳۹ ۱۰۰ گرمی مرک آلمان ۴۰۳. کلرید نیکل مرک آلمان۲۵۰ گرمی۱۰۶۷۱۷ ۴۰۴. کلرید منگنز مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۹۱۷ ۴۰۵. کلرید منیزیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۸۳۳ ۴۰۶. کلرید قلع II مرک آلمان ۱ کیلویی ۴۰۷. کربنات کلسیم مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۰۶۹ ۴۰۸. کربن اکتیو گرانول مرک آلمان ۱ کیلویی ۴۰۹. کریستال ویولت مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۱۴۰۸ ۴۱۰. کربن دی سولفید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۲۱۴ ۴۱۱. کروم تری اکساید ۱ کیلویی ساخت مرک آلمان ۱۰۲۴۸۳ ۴۱۲. کرومیوم نیترات ۲۵۰ گرمی مرک آلمان ۴۱۳. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۲۷۸۷ ۴۱۴. کوپر (مس) نیترات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۴۱۵. کوماسی بریلیانت بلو بسته ۲۵ گرمی مرک المان ۴۱۶. کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان ۸۲۰۵۰۲ بسته ۲۵۰ میلی لیتری ۴۱۷. کنگو رد مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۱۳۴۰ ۴۱۸. گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۸۳۴۶ ۴۱۹. گلایسین مرک آلمان ۲۵ کیلویی۵۰۰۱۹۰ ۴۲۰. گلایسین ۱۰۰ گرمی مرک المان ۴۲۱. گلیسیرین ۱۰۴۰۹۳ بسته ۲.۵ لیتری مرک آلمان ۴۲۲. گلوبولین ۵ گرمی زیگما آمریکا ۴۲۳. گریس سیلیکون انگلستان ۱۰۰ گرمی ۴۲۴. گزیلن (زایلن ) مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۸۶۸۱ ۴۲۵. گزیلن اورنج ۵ گرمی مرک آلمان ۱۰۸۶۷۷ ۴۲۶. گیمسا مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۴۲۷. لانتانیوم نیترات ساخت مرک ۱۰۵۳۲۶ بسته ۱۰۰ گرمی ۴۲۸. لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان ۱ کیلویی ۴۲۹. لیتموس مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۳۱۲ ۴۳۰. لیتیم تترا بورات ۱ کیلویی مرک آلمان ۱۱۰۷۸۳ ۴۳۱. لیتیوم نیترات ۱۱۲۲۳۰ مرک آلمان ۱ کیلویی ۴۳۲. لوسین ۲۵ گرمی مرک المان ۴۳۳. مالتوز مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۹۱۲ ۴۳۴. مالاشیت گرین مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۳۹۸ ۴۳۵. متانل مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۸ ۴۳۶. متانل pa مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۹ ۴۳۷. متانل کروماتوگرافی مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۷ ۴۳۸. متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۱۲ ۴۳۹. متیل اورنج مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۳۲۲ ۴۴۰. متیل رد مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۰۷۶ ۴۴۱. متیل بلو مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۱۶۳۱۶ ۴۴۲. متیل بنزوات ۱ لیتری مرک المان ۴۴۳. ۴- متیل بنزوئیل کلراید ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۱۱۳۱ مرک آلمان ۴۴۴. متیل آنیلین ۱ لیتری مرک آلمان ۴۴۵. متیونین ۲۵ گرمی مرک المان ۴۴۶. مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۶۵ ۴۴۷. مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان ۲۵۰گرمی ۱۰۴۴۸۱ ۴۴۸. مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۴۰۳ ۴۴۹. مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۱۷ ۴۵۰. مرکوری (جیوه) نیترات ۱۰۴۴۳۷بسته ۵۰ گرمی مرک آلمان ۴۵۱. مرکوری (جیوه ) ۱۰۰۰ گرمی مرک آلمان ۴۵۲. مرکاپتو اتانول ۸۰۵۷۴۰ مرک آلمان ۲۵۰ میلی لیتری ۴۵۳. منیزیم سولفات مرک آلمان ۲،۵کیلویی ۱۰۵۸۸۲ ۴۵۴. منیزیم ۲۵۰ گرمی ۸۱۸۵۰۶ مرک آلمان ۴۵۵. منیزیم اکساید ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۸۶۶ مرک آلمان ۴۵۶. منیزیم نوار ۱۰۵۸۱۲ مرک آلمان قطر ۳ میلی متر ۴۵۷. منیزیم نیترات ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۴۵۸. منگنز سولفات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۵۹۹۹ ۴۵۹. منگنز نیترات ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۴۶۰. موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان ۲۵ گرمی ۱۰۶۱۶۱ ۴۶۱. مورین مرک آلمان ۵ گرمی ۱۰۶۰۹۸ ۴۶۲. مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان۵۰۰ گرمی ۱۰۲۲۰۳ ۴۶۴. محلول استاندارد سزیم بسته ۱۰۰میلی مرک آلمان ۴۶۵. محلول استاندارد تیتانیوم بسته ۵۰۰میلی مرک آلمان ۴۶۶. محلول استاندارد طلا بسته ۵۰۰میلی ۱۷۰۲۱۶ مرک آلمان ۴۶۷. محلول استاندارد نقره بسته ۵۰۰میلی ۱۱۹۷۹۷ مرک آلمان ۴۶۸. محلول استاندارد زیرکونیوم بسته ۱۰۰میلی مرک آلمان ۴۶۹. محلول استاندارد تلور بسته ۱۰۰میلی ۱۱۹۵۱۴ مرک آلمان ۴۷۰. محلول استاندارد پلاتین بسته ۱۰۰میلی ۱۷۰۲۱۹ مرک آلمان ۴۷۱. نسلر A مرک آلمان ۵۰۰ میلی ۱۰۹۰۱۱ ۴۷۲. نفتالین مرک آلمان ۱ کیلو ۱۰۶۲۰۰ ۴۷۳. نیترات بیسموت مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۸۷۸ ۴۷۴. نیکل ۲۵۰ گرمی ۱۱۲۲۷۷ مرک آلمان ۴۷۵. نیکل II نیترات مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۶۷۲۱ ۴۷۶. نیکل اکسید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۴۷۷. نیتروبنزن مرک آلمان ۱ لیتری ۸۰۶۷۷۰ ۴۷۸. نین هیدرین ۱۰ گرمی مرک آلمان ۴۷۹. ۴-نونیل فنل ۱ گرمی مرک المان ۴۸۰. وانادیوم اکسی استیل استانات ۵۰ گرمی فلوکا سوئیس ۴۸۱. هپارین ۱ ویال مرم المان ۴۸۲. هگزا متیلن تترامین مرک آلمان ۱کیلویی ۸۱۸۷۱۲ ۴۸۳. هماتوکسیلین مایع مرک آلمان ۲،۵ لیتری ۱۰۵۱۷۴ ۴۸۴. هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان ۱ لیتر ۸۰۴۶۰۸ ۴۸۵. هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان ۱ کیلویی ۱۰۴۶۱۶ ۴۸۶. هیدرواکسی اتیل سلولز ۸۲۲۰۶۸ ساخت مرک آلمان ۵۰۰گرمی ۴۸۷. هیدرواکسی کینولین ۵۰ گرمی مرک آلمان ۴۸۸. هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز ۱۰۰ گرمی آلدریچ آمریکا ۴۸۹. هیامین مرک آلمان ۱ لیتری ۱۱۵۴۸۰ ۴۹۰. هگزامین (متنامین ) Methenamine ۱۰۴۳۴۳ بسته ۵۰۰ گرمی مرک آلمان ۴۹۱. هگزا کلرو پلاتینیک اسید ۱ گرمی ۸۰۷۳۴۰ مرک آلمان ۴۹۲. هیستیدین ۲۵ گرمی ریدل آلمان ۴۹۳. هیدرازین سولفات مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۴۹۴. ید مرک آلمان ۱۰۰ گرمی ۴۹۵. EDTA ۱۰۰۹۴۴ مرک آلمان ۱ کیلویی ۴۹۶. EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات مرک آلمان ۲۵۰ گرمی ۴۹۷. EDTA پتاسیم دار مرک آلمان ۱۰۰ گرمی جهت دریافت قیمت روز یا اطلاعات بیشتر با شماره ی: ۶۶۴۲۸۰۹۴


کلمات کلیدی

آگهی های مشابه

تجهیزات آزمایشگاهی مدارس تجهیزات آموزشی مدارس تجهیزات فیزیک مدارستجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات آموزشی تجهیزات مدارس تجهیزات آزمایشگاه مدارس تجهیزات فیزیک مدارس تجهیزات آموزشی مدارس تجهیزات آموزشی مواد آزمایشگاه مدارس آینه محدب و مقعر با حامل بز

فروش دماسنج/ترمومتر جیوه ای 5- الی 215 فارنهایت(مدل 12F) فروش ویژه دماسنج های جیوه ای پشت زرد و پشت سفید از کمپانی اشنایدر آلمان و فیشر آمریکا، مخصوص استفاده در جایگاه های سوخت، پالایشگاه ها و انبارهای نگهداری سوخت های فسیلی، قابل ذکر است که این دم

شرکت کارن پویا نوآور تولید کننده انواع سکوبندی آزمایشگاه و انواع میز های آزمایشگاهی ,کابینت آزمایشگاهی تولید انواع هود های شیمیایی آزمایشگاهی و هود های یکپارچه از استیل ضد اسید و بنچ آزمایشگاهی داروسازی ها و استیل تولید انواع هود های سقفی آزما

البسه یکبار مصرف و لوازم مصرفی پزشکی/09121030934 غلامحسین فلاح نیا شرکت طب و تصویر پیشرو www.tebtasvirpishro.com فیلم سبز رادیولوژی فیم ماموگرافی فیلم لیزری فیلم درای استار فیلم دندانپزشکی داروی ظهوروثبوت چامپیون داروی ظهور ثبوت اماده مصر

آریا طب پیشرفته نماینده دستگاه های نوارقلب تک،سه،شش و دوازده کاناله با برند ادونس Advanced آمریکا با شکل موج بدون نویز، اندازه گیری فواصل کمپلکس ها و دارای آنالیز و تفسیرگر اتوماتیک ، علاوه بر نمایش و چاپ دوازده لید قابلیت چاپ یک لید لانگ به ا

شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان طراح و سازنده تجهیزات پزشکی و اولین تولید کننده کربوکسی تراپی , اوزون تراپی,لایپوماتیک,میکرونیدلینگ ,سابسیژن و...

دستگاه ماساژ با آب متحرک AQUAMOBIL : (دارای چرخ جهت تسهیل در حرکت)، ماکزیمم میزان حرکت با دو لوله مخصوص و منعطف، محکم، دارای 4 چرخ و ترمز جهت حرکت و ثبات بیشتر، دارای پنل شفاف و ساده و دارای شیر زیبا (آبکاری کروم)، گیج کنترل فشار،دارای سه نازل قابل

لیست مولاژهای آموزشیی 1-مولاژ اسکلت انسان 1/1 P.V.C خارجی 2-مولاژ اسکلت انسان 2/1 P.V.C خارجی 3-مولاژ اندامکهای تولید مثل (مادگی وپرچم) 4-مولاژ برش سر وصورت دیواری 5-مولاژ جمجمه P.V.C 6-مولاژ چشم 10 برابر اندازه طبیعی 7-مولاژ حنجره اندازه طب

شرکت آرا طب آریا تولید کننده انواع تخت های برقی پزشکی

بسمه تعالی کارن پویا نوآور عرضه کننده انواع سینک و کاپ سینک آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات خود به مراکز تحقیقاتی/پژوهشی وسایر صنایع مختلف می باشد. سینک های آزمایشگاهی جهت شستشو در مراکز تحقیقاتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. جنس این سینک ها

استفاده از دستگاه بخور خانگی اثرات ناشی از خشکی هوا در فصل‌های سرد سال را کاهش می‌دهد. کاهش علائم ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا از دیگر مزایای دستگاه بخور است. همچنین بخور صورت موجب طراوت و شادابی پوست می‌گردد. شرکت سروش طب به منظور ارتقای سطح سلام

اسکین آنالایزر تشخیص کامپیوتری با استفاده از تکنولوژی لامپ وود مشکلات پوستی تعیین درصد Roughness : زبری و ناهمواری پوست تعیین درصد Pores : منافذ باز پوستی تعیین درصد Wrinkle : چین و چروک پوست تعیین درصد Moisture : رطوبت پوست تعیین درصد UV s

در ماپن (میکرو نیدلینگ) خرید درماپن (میکرو نیدلینگ) درمانی ارزان - متفاوت - چند کاره و موثر تهریک فیبروبلاست در خود جوانسازی و تحرک کلاژن والاستین سازی رو به همراه داره لذا به سرعت درماپن تبدیل شد و به یک آچار فرانسه پوست و زیبایی با کاربردهای زی

"اسکین آنالایزر" تعیین درصد Pores : منافذ باز پوستی تعیین درصد Wrinkle : چین و چروک پوست تعیین درصد Moisture : رطوبت پوست و.... تعیین نرمال - چرب - خشک ویا مختلط بودن پوست پاسخ به این سوال که : شما چند ساله بنظر میرسید ؟ از بعد کلینیکی : ک

میز ترازو و میز سیار آزمایشگاهی شرکت کارن پویا نوآور فعالیت تخصصی خود را با تکیه برچندین سال سابقه و همچنین تجارب علمی و عملی متخصصین در زمینه طراحی و ساخت سکوبندی آزمایشگاهی فعالیت خود را آغاز نموده است ساخت و فروش انواع میز ترازو ضد لرزش با

دایود DIOD -دایود لیزر 808نانومتر -لیزر سورس آلمانی با طول عمر 20.000.000 شات -واتر پمپ آمریکایی -پاور 600 وات و 800 وات تکنولوژی AFT بدون درد واقعی -یک سال گارانتی -10 سال خدمات پس از فروش -با مجوز رسمی از اداره کل تجهیزات پزشکی وزار

شرکت کارن پویا نوآور وارد کننده کلیه ملزومات فلزی , شیشه ایی , ملزومات پلاستیکی ,مواد شیمیایی آزمایشگاهی لیست ملزومات پلاستیکی آزمایشگاهی سینی آزمایشگاهی 450*350*75 باریل شیر دار pp 5000ml باریل شیر دار pp 1000ml باریل شیر دار pp 2000ml بطری د

شرکت کارن نوآور تامین کننده کلیه ملزومات سکوبندی فروش انواع شیر آلات آزمایشگاهی TOF -Broen – Brownall – Arboles شیر آب مخلوط – شیر آب سرد رومیزی – شیرآب روشلفی –شیر آب مخلوط سرد و گرم – شیر آب مخلوط پایه دار

آریا طب پیشرفته www.atpmed.com واردکننده تردمیل پزشکی مدل جدید TMX428 مخصوص سیستم تست ورزش و آمادگی تعویض با تردمیل های قدیمی مراکزدرمانی را دارد. ضمنا" این شرکت دارای گواهی تعمیر و سرویس مجاز و تخصصی تست ورزش مربوط به این شرکت با تردمیل Track

هودهای شیمی تولیدی مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، از جنس MDF با شاسی فلزی می‌باشد. جنس کف هود سنگ مصنوعی یا سرامیک با زیرسازی از جنس MDF است. هودهای تولیدی این مرکز مجهز به فن سانتریفیوژی، مجهز به سیستم روشنائی و کلیدهای قطع

اسکین آنالایزر تشخیص کامپیوتری با استفاده از تکنولوژی لامپ وود مشکلات پوستی تعیین درصد Roughness : زبری و ناهمواری پوست تعیین درصد Pores : منافذ باز پوستی تعیین درصد Wrinkle : چین و چروک پوست تعیین درصد Moisture : رطوبت پوست تعیین درصد UV s

کاست رادیولوژی : در سیستم های رادیوگرافی سنتی ( رادیوگرافی به کمک فیلم ) جهت جابجایی و قرار دادن فیلم در محل مناسب ( در داخل بوکی ) از کاست های رادیولوژی – x ray film cassette - استفاده می شود این کاست ها در انواع و سایز های مختلف متناسب با سایز

شرکت تجهیزات پزشکی پاشا طب (PTI) (وارد کننده و تولید کننده تجهیزات پژشکی) توجه توجه توجه (فروش ویژه جهت تحویل سال 94) فقط و فقط تا 30/12/94 و از هدایایی شرکت بهره مند شوید به اطلاع میرساند این شرکت آمادگی خدمات

هولترهایی با نرم افزار آنالیز دقیق ecg بیماران با رکوردرهای معتبر با برندهای تجاری KENZ ژاپن و BRAEMAR آمریکا مدل های DL800 و DL900 دستگاه هایی مطمن برای مراکز تخصصی بیماری های قلب و عروق، مراکز تخصصی تشخیصی بیماری های فشار خون ، کاردیولوژیست

مسواک اورال یکی از بهترین مسواک ها برای از بین بردن پلاک های دندانی و جلوگیری از پوسیدگی دندان می باشد. مسواک وسیله ای ساده و در عین حال مفیدی برای تمیز وسالم نگه داشتن دندان ها محسوب می شود که درصورت بی توجهی به نکات لازم در حین خرید مسواک ون

دستگاه ماساژور بدن برقی بر طرف کننده دردهای ارتروزی و کوفتگی و دردهای عضلانی خستگی و استرس تناسب اندام .تولید شرکت خودم تحویل در تهران درب منزل رایگان . این دستگاه با توجه به کوچک و سبک بودن آن می تواند برای تمام قسمت های بدن ( کف پاها –

فروشگاه تجهیزات رادیولوژی، آنژیوگرافی و سونوگرافی، شلید تیروئید،تیروئید بندف محافظ تیروئید در برابر اشعه، تیروئید بند سربی،جلیقه دامن سربی نان، جلیقه دامن سربی محافظ اشعه،جلیقه دامن سربی چهار لایه، جلیقه دامن سربی برای رادیولوژی، جلیقه دامن آنژیو مخ

شرکت کارن نوآور تامین کننده کلیه ملزومات سکوبندی شیر آلات آزمایشگاهی TOF -Broen – Brownall – Arboles شیر آب مخلوط – شیر آب سرد رومیزی – شیرآب روشلفی –شیر آب مخلوط سرد و گرم – شیر آب مخلوط پایه دار رومیزی &nd

شرکت آریا طب پیشرفته نماینده تست ورزش با تردمیل اصل ترکمستر آمریکا با قیمت مناسب می باشد در دو مدل باسیم و بی سیم .... کیفیت دستگاه های مهم تشخیصی را تحقیق کنید و گران نخرید... باکیفیت و مناسب خرید کنید

شرکت درمان دارو مفتخر است در سال جدید محصولات خود را با قیمتی استثنائی ارائه دهد.محصولات : تصفیه هوا, ترازوهای دیجیتال , فشارسنج تلفن : 5-02177189641

۱-فروش انواع اکسیژن ساز۳,۵,۸,۱۰لیتری با یک سال گارانتی و۱۰ سال خدمات. ۲-فروش انواع اکسیژن ساز کارکرده با ۲ماه گارانتی. ۳-فروش انواع سی پپ ، بای پپ، ونتیلاتور با ی

بسمه تعالی شرکت کارن پویا نوآور فعالیت تخصصی خود را با اتکا با چندین سال سابقه و همچنین تجارب علمی و عملی متخصصین در زمینه طراحی آزمایشگاه و تامین تجهیزات آزمایشگاهی آغاز نموده است . این شرکت با اتکاء به سابقه درخشان و تخصص پرسنل آمادگی خود را

دمپایی یکبارمصرف تهیه شده از مواد درجه یک وباقیمت مناسب جهت استفاده در پک های بیمارستانی ،مراکزدرمانی، کلینیک ام ار ای ،سالنهای ارایش واپیلاسیون درمدلهای جلوباز وجلوبسته ورنگهای سفید ابی صورتی نارنجی و زرشکی موجود میباشد

کمربند طبی کازمادیسک KOSMODISK

فروش انواع شیشه آلات آزمایشگاهی فروش انواع شیشه الات حجم سنجی فروش شیشه آلات حجم سنجی با برگه کالیبراسیون فروش ملزومات آزمایشگاهی فروش محصولات پلاستیکی آزمایشگاهی فروش تیوب و میله های بروسیلیکات آدرس سایت :http://pyrextajhiz.com/index.php/prod

پریز مخصوص اتاق عمل چهار خانه ارت دار با سه متر سیم کروکودیل و سوکت قفل شونده-رویه استیل یا پلکسی گلاس

شرکت فنی مهندسی رادطب نقش جهان با بیش از نیم قرن تجربه، در زمینه تولید محصولات و تجهیزات بیمارستانی فعالیت می نماید. ایده گسترش دامنه فعالیت و تسخیر سهم بیشتری از بازار در سال 1386 تبلور یافت و در سال 1387 با تغییر رویکرد و بازسازی هیئت مدیره،

فروش اتوکلاو 40 لیتری FINETECH کره ، خرید اتوکلاو 40 لیتری FINETECH کره ، قیمت اتوکلاو 40 لیتری FINETECH کره دستگاه اتوکلاو ایستاده با حجم 40 لیتر از کمپانی FINETECH کره با مشخصات زیر: اتوکلاو 40لیتری با رنج دمایی 10درجه بالای محیط تا 125 درجه

شرکت کارن پویا نوآور اولین تولید کننده انواع هودهای آزمایشگاهی و هود های صنعتی *تولید انواع هود های شیمیایی دوجداره دارای صفحه هدایت داخل که از روی سطح کاری جهت گاز های سنگین و از زیر سقف جهت هدایت گازهای سبک و بخارات اسیدی به خارج از هود * تو

بهترین دستگاه لیزر زنان: فرم دهی و لیفت سینه – جوان سازی و تنگ کردن واژن مزایا: 1. دستگاه غیر تهاجمی - بدون درد 2. کاربری ساده مناسب با خواسته های بانوان 3. قابلیت حمل آسان . مناسب برای کلینیک های زیبایی . آرایشگاه ها و منازل 4. نمایشگر LCD

به نام خدا شرکت آمایاک تولید کننده ی انواع label و وارد کننده ی تجهیزات بارکد شامل Label printer, Barcode scanner, Ribbon و انواع سیستم هایPose فروشگاهی و همچنین ارائه دهنده ی نرم افزارهای مربوطه و مجری پروژه های RFIDو AVL در ایران می باشد. لا

پاراوان,روپوش پرستاری,دستکش لاتکس,فیلم رادیولوژی آگفا,گارد سربی,ست سرم,دامن سربی آنژیوگرافی عینک سربی,آنژیوکت,فیلم رادیولوژی فوجی,گناد بند,کاغذ سونوگرافی,داروی ظهور و ثبوت,تجهیزات پزشکی کاست رادیولوژی,نیم دامن سربی,محافظ سربی گناد,روپوش سربی,نگاتو

فروش نوروزی کیف سلامت بیمارستانی با مناسب ترین قیمت در سراسر کشور اولین و بزرگترین تولید کننده کیفهای سلامت بیمارستانی در طرح ها و سایزهای شیک و متنوع با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با سابقه طولانی همکاری با اکثر بیمارستان های کشور محتویات کی

شرکت سنسومد چراغ نگاتوسکوپ(نگاتسکوپ ) پزشکی و دندانپزشکی دیجیتال این دستگاه برای دیدن فیلمهای رادیولوژی در بیمارستانها ، مراکز درمانی ، اتاقهای عمل و … مورد استفاده قرار می گیرد . نگاتسکوپ تولیدی این شرکت با رعایت استانداردهای بین الملل

کارن پویا نوآور 1. آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597 2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 6. آلفا نف

نگاتسکوپ چهار خانه سه خانه دو خانه تک خانه تو کار و روکار با led قیمت اقتصادی

شرکت طب و تصویرپیشرو با مدیریت غلامحسین فلاح نیا www.tebtasvirpishro.com کاغذ سونوگرافی ویژگی های کاغذ سونوگرافی مقاومت بالا در برابر آب دارای سطحی با شفافیت بسیار بالا دارا بودن لایه خاصی در سطح کاغذ که در صورت استفاده از پیرینتر های سون

بسمه تعالی شرکت کارن پویانوآور با کادری مجرب و متخصص و همکاری مداوم با صنایع از قبیل نفت وگاز / پلیمر / آب و فاضلاب / دارویی / آموزشی / غذایی / شیمیایی / فولاد / هسته ای/ مراکز تحقیقاتی رنگ روغن / سیمان / و غیره. این شرکت با پشتکار و پشتوانه ع

کمپانی آناتومیک هلپ با ارائه جوراب واریس در دو کلاس یک با فشار 22-17 میلیمتر جیوه جهت پیشگیری و کلاس دو با فشار 33-22 میلیمتر جیوه جهت درمان، کمک شایانی در زمینه پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری واریس کرده است.تنوع محصولات این شرکت باعث جلب رضایت

دماسنج و رطوبت سنج ماکزیمم و مینیمم, مدل TEM-882 - نمایش دما و رطوبت, داخل اتاق in door ودمای خارج ازاتاق out door با فاصله زمانی 5 ثانیه به صورت اتوماتیک -نمایش زمان و تاریخ - نمایش ماکزیمم ، مینیمم -دارای صفحه نمایش بزرگ به ابعاد 80*60mm -مح

دستگاه اس اچ آر – ایلایت SHR-ELIGHT) ) اس اچ آر Super Hair Removal با سرعت بالا (10 شات در ثانیه) –بدون درد واقعی (تکنولوژی خنک کنندگی ATF : Advanced Fluence Technology ) برگرفته از تکنولوژی خنک کنندگی لیزر هاو حال تلفیقش با تکنولوژی ای لا

کسانی که به دنبال کیفیت هستند با حمایت گروه آریاطب پیشرفته میتوانند بهترین دستگاه ها را در مطب و یا مرکز درمانی خود داشته باشند. برای کار راحت، عملکرد دقیق و دردسرهای کمتر و هزینه های کم در دراز مدت با ما تماس بگیرید. بهترین ها حق پزشکان نامی ای

بسمه تعالی شرکت کارن پویا نوآور تولید کننده انواع هود میکروبی آماده ارائه خدمات در تمامی نقاط کشور می باشد. اصل کاربرد هود میکروبی هود لامینار ایرفلو جزو تجهیزات لازم جهت آزمایشگاه میکروبی برای کشت سلولی یا کار با ویروس های خطرناک می باشد. هدف

الکس دایود الکس 755 دایود 808 تلفیق مناسب نام برند الکس با کار آیی عالی این روزها کمتر کسی است که در زمینه ی موهای زائد کار بکند و نام لیزر الکس را نشنیده باشد.این شهرت هم بدلیل کار آیی بالا و قدرت استثایی لیزر الکس 755 در از بین بردن موهای زائد

دستگاه اس اچ آر – ایلایت SHR-ELIGHT) ) اس اچ آر Super Hair Removal با سرعت بالا (10 شات در ثانیه) –بدون درد واقعی (تکنولوژی خنک کنندگی ATF : Advanced Fluence Technology ) برگرفته از تکنولوژی خنک کنندگی لیزر هاو حال تلفیقش با تکنولوژی ای لا

پک یکبار مصرف مخصوص اپیلاسیون جهت مرکز اپیلاسیون ها و آرایشگاه ها. این پک شامل یک عدد ملحفه ی بزرگ به اندازه ی تخت اپیلاسیون یک عدد حوله ی یکبار مصرف درجه ی یک با قدرت جذب بالا یک عدد آواسلنگ و یک عدد دستکش لاتکس و دو برگ دستمال کاغذی قیمت پک

شرکت طب و تصویر پیشرو/فروشنده تجهیزات رادیولوژی/09121030934 غلامحسین فلاح نیا شرکت طب و تصویر پیشرو www.tebtasvirpishro.com شرکت طب و تصویرپیشرو با مدیریت غلامحسین فلاح نیا www.tebtasvirpishro.com فروش تجهیزات و لوازم پزشکی و ارائه کننده بهتر

هايفو اولتراسونيك- جديدترين تكنولوژي روز دنيا در ليفتينگ صورت - با ٣ كارتريج5/1، 3 ،5/4 ميليمتري مناسب صورت ، گردن و زير چشم - نتايج قابل دفاع در يك جلسه - بدون درد ، غيرجراحي و بدون سايدايفكت - ماندگاري ١-٢ سال - فروش و اجاره و رنت ( همراه با آموزش

به نام خدا شرکت آمایاک تولید کننده ی انواع label و وارد کننده ی تجهیزات بارکد شامل Label printer, Barcode scanner, Ribbon و انواع سیستم هایPose فروشگاهی و همچنین ارائه دهنده ی نرم افزارهای مربوطه و مجری پروژه های RFIDو AVL در ایران می باشد. لازم

تاثیردیوارهای ماژولار در کاهش عفونت های اتاق عمل تجمع کمتر میکروارگانیسم ها به دلیل سطوح صاف و هایژنیک سیستم ماژولار سهولت دسترسی به تاسیسات جایگزینی بخشی یا کل دیوارهای در صورت نیاز اضافه یا کم کردن دستگاه‌های مورد نیاز در اتاق عمل به راحتی شس

ولید انواع سینک های پلیمری ضد اسید در ابعاد مختلف سینک پلیمری ضد اسید45*60 سینک پلیمری ضد اسید 45 * 45 سینک پلیمری ضد اسید30 *30 سینک پلیمری ضد اسید(کاپ سینک) 15*30 سینک پلیمری ضد اسید(کاپ سینک) 16*16 تمامی سینک های پلیمری تولید شرکت نوآوران

خرید اینترنتی فشارسنج بازوئی,بهترین دستگاه فشارخون عقربه ای,بدون گوشی,تحت لیسانس انگلستان,دارای یکسال گارانتی فشارسنج عقربه ای ایزی لایف HS-201T - صفحه مانومتر بزرگ 65 میلی متر - کاف نایلونی همراه با رینگ فلزی - پوآر از جنس PVC - دارای یک دکمه

تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی مبین طب تولید و توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی ، پزشکی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، شیشه آلات و مواد شیمیایی لیست تولیدات داخلی شرکت مبین طب: - هود شیمیایی با متعلقات کامل - هود لامینار فلو با تجهیزات کامل - هود شیمیایی صفح

میکرودرم ابریژن دستگاهی به نسبت ارزان و ضروری برای مطب های پوست و زیبایی.لایه بردار مکانیکی پوست از دو روش پودر اکسید آلومینیم و سرالماسه از بین برنده رافنس یا همان زبری و برجستگی های پوست در بخش فنی کوشیده ایم با انتخاب پروجکشن هد،شیلنگهای سیلیکونی

پی اچ متر قلمی پی اچ متر دیجیتال رفراکتومتر پی اچ متر دیجیتال PHمتر پی اچ متر قلمی PHمتر پی اچ متر کاغذی PHمتر رفراکتومتر وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات پزشگی تجهیزات آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی مدارس کنداکتی وی تی متر قلمی انواع پ هاش مت

آریا طب پیشرفته نماینده انحصاری سیستم تست ورزش COSMED با تردمیل TRACKMASTER ساخت آمریکا می باشد.... تست ورزش این شرکت اصل و اورجینال است مهمترین علل کیفیت سیستم تست ورزش کیفیت بالای ECG و دقیق بودن گزارشات می باشدتلفن:22227588 و سایت www.atpme

بسمه تعالی کارن پویا نوآور عرضه کننده انواع سینک و کاپ سینک آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات خود به مراکز تحقیقاتی/پژوهشی وسایر صنایع مختلف می باشد. سینک های آزمایشگاهی جهت شستشو در مراکز تحقیقاتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. جنس این سینک ها

آرپا ایمهوتپ بزرگترین تولید کننده البسه بیمارستانی + لباس بیمار+آنزیوک +کلاه بیمار+گان بیمار+دستکش لاتکس+لباس شیردهی+لباس mri، زیر انداز+دستکش نایلونی +روبالشت+رول ملحفه

کابینت استیل زمینی و دیواری استیل، کابینت هوایی استیل ، کابینت ایستاده استیل ، قفسه استیل ، کابینت ثابت و پرتابل استیل، کمد استیل ، قفسه بندی استیل ، کمدبندی استیل ، شلف استیل، میزبندی استیل ، ترولی استیل ، میز استیل، ترالی استیل ، استند استیل وجا

عدسی فتوکرومیک فانتزی در سه رنگ صورتی و بنفش و آبی...این عدسی در آفتاب به یکی از سه رنگ بالا تغییر رنگ میدهد..این عدسی هم بصورت طبی موجود است و هم بدون نمره وجود داررد.

فروش بهترین برندهای لنز رنگی ایتالیایی و برزیلی

شرکت آرا طب آریا تولید کننده انواع تخت های برقی پزشکی

عرضه کننده محصولات Altima سرتاسر کشور

بسمه تعالی شرکت کارن پویانوآور با کادری مجرب و متخصص و همکاری مداوم با صنایع از قبیل نفت وگاز / پلیمر / آب و فاضلاب / دارویی / آموزشی / غذایی / شیمیایی / فولاد / هسته ای/ مراکز تحقیقاتی رنگ روغن / سیمان / و غیره. این شرکت با پشتکار و پشتوانه ع

- برای زدودن پوست های خشک و سفت و پینه ها - 2 درجه تنظیم سرعت - روشن شدن چراغ LED داخلی به هنگام استفاده - شامل پایه شارژ - قابل استفاده برای پوست های خشک و تر - 2 سری فلزی قابل تعویض - دکمه خاموش/روشن چراغدار - شارژ سریع - نشانگر وضعیت باطر

نگاتوسکوپ ال ای دی /شرکت طب و تصویرپیشرو با مدیریت غلامحسین فلاح نیا www.tebtasvirpishro.com فروش تجهیزات و لوازم پزشکی و ارائه کننده بهترین برندهای محصولات و کالاهای رادیولوژی شرکت طب و تصویرپیشرو در سال 1383 در زمینه تهیه و توزیع و فروش انواع

شرکت آریاطب پیشرفته www.atpmed.com نماینده انحصاری هولترهای ریتم و فشارخون KENZ ژاپن دستگاه دقیق، باکیفیت،مستحکم وماندگار. ساخت اصل ژاپن

شرکت سنسومد چراغ نگاتوسکوپ(نگاتسکوپ ) پزشکی و دندانپزشکی دیجیتال بسیار باریک و با شدت نور بسیار بالا و یکنواخت با قابلیت اتصال به برق شهری،بسیار کم مصرف نگاتوسکوپ LED به ضخامت 1 سانتیمتر شدت نور کاملا یکنواخت با سیستم PWM تنظیم شدت نور با ولو

فروش آون خلاء 30لیتری LABTECH کره ، خرید آون خلاء 30لیتری LABTECH کره ، قیمت آون خلاء 30لیتری LABTECH کره شرکت کارن اطلس پژوه دستگاه آون خلاء 30 لیتری مدل OV-30 از کمپانی Daihan scientific یا Labtech کره با مشخصات زیر: دستگاه آون خلاء 30 لیتری

انواع مولاژ ومانکن های تخصصی آموزشی و کمک آموزشی

شرکت توان افزا بهبود نمایندگی انحصاری کمپانی MEDEN لهستان معرفی می کند: سری کامل تجهیزات آبدرمانی و راه اندازی مراکز آبدرمانی. شرکت توان افزا با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه توانبخشی ایران (مراکز و معلولین) به تجهیزات روز دنیا بخصوص در حیطه کاردر

در ماپن (میکرو نیدلینگ) خرید درماپن (میکرو نیدلینگ) درمانی ارزان - متفاوت - چند کاره و موثر تهریک فیبروبلاست در خود جوانسازی و تحرک کلاژن والاستین سازی رو به همراه داره لذا به سرعت درماپن تبدیل شد و به یک آچار فرانسه پوست و زیبایی با کاربردهای زی

RF فرکشنال ؛ تكنولوژي روز در تايتنينگ و جوانسازي - با استپر قوي به نحوي كه تخليه آراف در سطحرپوست انجام نشده لذا سايد ايفكتها وسوختگي ها رو به صفر ميرسونه ( درمقايسه با نمونه هاي ديگر موجود در بازرار ايران . داراي كارتريج هاي ٢٥-٤٩ و ٨١ نيدل - تلفيق

دماسنج جیوه ای دماسنج الکلیدماسنج جیوه ای دماسنج الکلی دماسنج جیوه ای دماسنج الکلی دماسنج جیوه ای MIN-MAX دماسنج جیوه ای ماکزیمم مینیمم دماسنج الکلی دیواری دماسنج جیوه ای دیواری دماسنج الکلی آزمایشگاهی دماسنج جیوه ای آزمایشگاهی دماسنج دیجیتال

کمپرسورهای ekom oil free با موتور زیمنس آلمان بی صدا ، پرقدرت ،زیبا ، هدیه ekom به حرفه ای ها در حجمهای 5 الی 1000 لیتری مجهز به :فیلتر آنتی باکتریال ، خشک کن ، اتودرین وکاور

نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که همواره محیط های بسته10 برابر آلوده تر از محیطهای باز مجاور خود میباشد. این در حالی است که حداقل 80 درصد اوقات و ساعات زندگی انسانها در محیط های بسته سپری می شود. دستگاه

میکرودرم دستگاهی برای برطرف کردن رافنس Roughness یا همان زبری و برحستگی های پوست و برطرف کننده چین و چروک پوست از طریق لایه برداری مکانیکی – شیلنگاهی سیلیکونی هارد و پروجکشن هد مارپیچی تامین کننده سرعت پاشش پودر اکسید آلومینیوم –وموتور 46لیتر در دق

آدامس ترک سیگار نیکولایف(نیکلایف) یک محصول خوراکی است که جهت ترک تدریجی و دائمی سیگار به کار می رود.ترک دائمی سیگار را با آدامس ترک سیگار نیکولایف(نیکلایف) تجربه کنید.

شرکت توان افزا بهبود نمایندگی رسمی تجهیزات الکترو تراپی کمپانی Globus ایتالیا معرفی می کند: دستگاه MEDISOUND 922 یک دستگاه کامبینیشن و چند کاره است که اجازه درمان درد با استفاده از روشهای درمانی مختلف از جمله اولتراسوند، تنس و یونوفورز را فراهم می

نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که همواره محیط های بسته10 برابر آلوده تر از محیطهای باز مجاور خود میباشد. این در حالی است که حداقل 80 درصد اوقات و ساعات زندگی انسانها در محیط های بسته سپری می شود. دستگاه

تست سالت اسپری، یا تست مه نمکی، یک روش سریع برای آزمایش میزان مقاومت به خوردگی محصولات گالوانیزه است. هدف از انجام این آزمون، بررسی خواص خوردگی فلز گالوانیزه شده تحت شرایط آزمایشگاهی و تخمین عمر قطعه در شرایط واقعی کاربری است. محققان سال ها ازاینآزم

پاراپودیوم چیست؟ وسیله ای برای راه رفتن دوباره ضایعه نخاعی PARAPODIUM نوعی ثابت کننده در حالت عمودی است که دارای یک سطح اتکاء بزرگ است که مناسب برای افراد دارای فلج تنه و اندام تحتانی بوده و موقعیت ایستادن را بدون کمک اضافی عصای زیربغل فراهم می

آریا طب پیشرفته نماینده انحصاری یکی از پرفروش ترین و سیستم تست ورزش شناخته شده BIOSTRESS با تردمیل اورجینال و اصل TRACKMASTER ساخت آمریکا می باشد تلفن:22227588 www.atpmed.com

با 60% درصد صرفه جویی در مصرف آب و 30 درصد در مصرف گاز مزایای دستگاه کلرگیر و ماساژور دوش حمام: *خشک

دستگاه کویتیشن کره ای CaviLipo بسیار کم کارکرد و در حد نو، فوری فروشی زیر قیمت. با دو دسته مجزا جهت از بین بردن چربی های موضعی و سلولیت ها.

شیشه آلات آزمایشگاهی شرکت کارن پویا نوآور فعالیت تخصصی خود را با تکیه بر چندین سال تجربه متخصصین و تجارب علمی و عملی متخصیصن در زمینه واردات کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و طراحی و ساخت سکوبندی آزمایشگاهی و هود های آزمایشگاهی فعالیت خود را آغاز نمود

دستکش یکبار مصرف -لاتکس – جراحی/09121030934 غلامحسین فلاح نیا شرکت طب و تصویر پیشرو www.tebtasvirpishro.com روپوش سربی ایرانی روپوش سربی دوطرفه ایرانی جلیقه دامن سربی ایرانی نیم دامن سربی ایرانی کلاه سربی ایرانی عینک سربی بغل دار زیر نویس

فروش برد کنترل اتوکلاو تایپ N کنترل توسط میکرو ARM کنترل PID روش کالیبراسیون ساده و غیر فرار خروجی SSR بدنه استیل کاربری آسان دقت 0.1 درجه سانتی گراد فیوز مینیاتوری خروجی صوتی توسط بلندگو

شیشه آلات آزمایشگاهی شرکت کارن پویا نوآور فعالیت تخصصی خود را با اتکاء با دانش و تجربه متخصصین در زمینه طراحی و تولید هود های آزمایشگاهی و سکوبندی آزمایشگاهی و واردات کلیه ملزومات آزمایشگاهی و تجهیز آزمایشگاه های در زمینه های نفت و گاز، پتروشی

شرکت کارن پویا نوآور تولید کننده انواع هود های شیمیایی آزمایشگاهی و سکوبندی آزمایشگاهی *ابعاد هود بنا به درخواست مشتری شامل ارتفاع × عرض × طول * 220 × 80 × 150 / * 220 × 80 × 120 / * 220 × 80 × 9

آرپاایمهوتپ بزرگترین وارد کننده شیشه های سربی در ایران،شیشه سربی شیلد مخصوص رادیولوژی 09353116099

محافظ تیروئید سربی ایرانی/09121030934 غلامحسین فلاح نیا شرکت طب و تصویر پیشرو www.tebtasvirpishro.com پوشش های سربی محافظ روپوش سربی یک و دو طرف با معادل سرب 0/5میلیمتر استاندارد ، بسیار سبک با کارایی بالا، با رویه قابل شستشو،قابل استفاده

شرکت تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی تسنیم درنظر دارد لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز و فروشگاه های طبی و مربوطه را با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مشتریان و فروشندگان عزیز قرار دهد.

سیستم های رادیولوژی دیجیتال و نیمه دیجیتال ( سی ار CR ) سیستم های رادیولوژی دیجیتال و نیمه دیجیتال ( سی ار CR ) 09121030934 غلامحسین فلاح نیا شرکت طب و تصویر پیشرو www.tebtasvirpishro.com شرکت طب و تصویر پیشرو مزایای سیستم های رادیولوژی دیجیتال

میزتاریکخانه/غلامحسین فلاح نیا/شرکت طب و تصویر پیشرو/روپوش سربی ایرانی روپوش سربی دوطرفه ایرانی جلیقه دامن سربی ایرانی نیم دامن سربی ایرانی کلاه سربی ایرانی عینک سربی بغل دار زیر نویس فیلم رادیولوژی چراغ اخطار اشعه چراغ تاریک خانه با دایمرن

دستگاه های لاغری غیر تهاجمی برای کاهش چربی به طور فزاینده¬ای در طی یک دهه گذشته مقبولیت یافته اند. هایفو لاغری یک درمان بی خطر است که قریب به یک اینچ از چربی های شکم، ران، پهلوها را در یک جلسه کاهش می دهد. این تکنولوژی تقریبا نیم قرن است که برای

فروش ویژه کیف سلامت بیمارستانی با مناسب ترین قیمت در سراسر کشور اولین و بزرگترین تولید کننده کیفهای سلامت بیمارستانی در طرح ها و سایزهای شیک و متنوع با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با سابقه طولانی همکاری با اکثربیمارستان های کشور کیف سلامت بی

فروش لباس بیمارستانی - لباس بیمار- قیمت لباس بیمارستانی – پخش عمده لباس بیمار خدمات مجموعه راگا طب تولید کننده انواع البسه بیمارستانی و البسه یکبار مصرف بیمارستانی شامل: تولید و فروش لباس بیمارستانی – لباس یکبار مصرف بیمارستانی - لباس اتاق عمل بی

الکس دایود الکس 755 دایود 808 تلفیق مناسب نام برند الکس با کار آیی عالی این روزها کمتر کسی است که در زمینه ی موهای زائد کار بکند و نام لیزر الکس را نشنیده باشد.این شهرت هم بدلیل کار آیی بالا و قدرت استثایی لیزر الکس 755 در از بین بردن موهای زائد

شرکت کارن پویا نوآور تولید کننده انواع هود های شیمیایی آزمایشگاهی و طراحی و ساخت سکوبندی آزمایشگاهی این شرکت با کادری مجرب و متخصص در زمینه طراحی و تولید هود های آزمایشگاهی و سکوبندی آزمایشگاه ها مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا آمادگی خود

کابینت استیل زمینی و دیواری استیل، کابینت هوایی استیل ، کابینت ایستاده استیل ، قفسه استیل ، کابینت ثابت و پرتابل استیل، کمد استیل ، قفسه بندی استیل ، کمدبندی استیل ، شلف استیل، میزبندی استیل ، ترولی استیل ، میز استیل، ترالی استیل ، استند استیل وجا

فروش ملحفه و روتختی یکبار مصرف بیمارستانی - فروش روبالشی بیمارستانی خرید روتختی بیمارستانی یکبار مصرف مستقیم از تولیدکننده با مناسبترین قیمت فروش روتختی یکبار مصرف بیمارستانی و هتلی در سایزهای 120*220 و… تولید و فروش روبالشی یکبار مصرف بیمارستانی

جرمگیر WOODPECKER نوری مدل DTE-D5 WOODPECKER اصل با گارانتی هندپیس و قلم قابل اتوکلاو شدن دارای سه مد SCALING و PERIO و ENDO قلم نوری برای کاربری راحت تر تنظیم خودکار فرکانس دارای 6 سر طلائی اصل رابط مخصوص اتصال به سرم نصب آسان و راحت ت

فروش کل تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، مصرفی و خانگی در هر زمینه تخصصی حضور فعال بزرگترین وارد کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و مصرفی در سایت شرایط ویژه فروش برای تمامی پزشکان وجود مناقصه و مزایده و حراج های هفتگی و ماهانه امکان آپلود آگهی

مرکز خدمات تخصصی سیستم‌ها، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی در سال1370 با هدف تجهیز آزمایشگاه‌های مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی و همچنین رفع نیاز کشور به خرید از شرکت‌های خارجی تاسیس شد. سکوبندی و تاسیسات آزمایشگاهی (laborato

تخت کاشت مو دو موتوره پرقدرت جهت توضیخات بیشتر درباره ی صفر تا صد کاشت مو به سایت ما (https://www.rahyaftteb.com)سر بزنید


بازدید روز ۷۴۸۴
بازدید دیروز ۱۵۴۰۹
بازدید ماه ۱۳۳۱۷۰
بازدید کل ۱۸۶۷۷۱۲
افراد آنلاین ۲۰